POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ:

Při reklamaci použijte číslo objednávky z e-shopu Nábytek z lesa.cz. Usnadníme si tak vzájemnou komunikaci a snadněji identifikujeme nastalý problém.

Zjistíte-li jakoukoliv závadu nebo poškození dodaného zakoupeného zboží, nezačínejte s montáží nebo sestavováním

Pokud převezmete výrobek a ukáže se, že je poškozený, je potřeba reklamovat nepoužitý nebo nesmontovaný výrobek a to včetně veškerých obalových materiálů, výplní atd. Je nutné tentýž pracovní den, kdy došlo k převzetí zboží, písemně oznámit vzniklý problém formulářem. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Pokud je zboží nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu ihned nás kontaktujte.

 

Reklamaci podejte prostřednictvím Reklamačního listu – ke stažení ZDE.

 

CO POTŘEBUJEME PRO ŘEŠENÍ REKLAMACE abychom ji co nejdříve vyřídíli:

  1. Fotografie celého balení zásilky vč. štítku (označení)
  2. Fotografie poškozeného místa v balení (kartonu)
  3. Detailní foto poškození
  4. Identifikace poškozeného/chybějícího dílu dle návodu
  5. Popis závady
  6. Pokud máte vlastní návrh na řešení reklamace, můžete také uvést (sleva, dodání nových dílů, výměna atd.)

V případě, že se nejedná o poškození, ale jedná se o nedodané součástky (díly), stačí se řídit body 4. a 5.

NA CO SI DÁT POZOR PŘI PŘEBÍRÁNÍ ZÁSILKY OD DOPRAVCE:

Kupující je povinen při dodání zásilky společně s přepravcem překontrolovat stav zásilky (poškození obalu, počet kusů, neporušenost lepící pásky apod.). V případě, že je poškozený obal nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být mechanicky poškozené i samotné zboží, doporučujeme sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby, případně zásilku nepřebírat.

 

Zjistíte-li poškození způsobené dopravou a zjistíte ho až při rozbalení kartonu, v kterém je zboží baleno, je třeba zhotovit fotodokumentaci poškození tak, jak je v obalu. Je vhodné zaslat také fotografie obalu, vystýlky a rozložení nábytku. Vše uvést v reklamačním formuláři.

Při zjištění vady zboží neodkládejte reklamaci.

Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Reklamace se nevztahuje  na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Zboží k reklamaci, prosím, zašlete na výše uvedenou adresu: Doručovací adresa firmy. O odeslání zboží k reklamaci nás informujte. Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a vyplněný reklamační list, který Vám pošleme emailem po nahlášení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace: Reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
1. Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

2.  Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
3.  Neodborným zacházením.
4.  Zboží bylo poškozeno živly.
5.  Pokud zboží bylo podáno k reklamaci pozdě, tzn. výrobek, či zboží bylo používáno při zjištění vady dál – nárok na reklamaci zaniká. Při zjištění vady zboží neodkládejte reklamaci.
6.  Neodbornou montáží (sestavení) produktu.

Práva a povinností z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U věcí prodávaných za nižší cenu nebo v akci, prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy 
(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, 
že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), 
má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) 
nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, 
výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 
PRODÁVAJÍCÍ NEODPOVÍDÁ ZA VADY, KTERÉ VZNIKLY PŘI PŘEPRAVĚ.

 

JAK ZBOŽÍ REKLAMOVAT:

Reklamaci je možné podat pouze písemnou formou, vyplněním a zasláním Reklamačního listu . Telefonické nahlášení reklamace není možné.

 

KONTAKT REKLAMACE:

E-mail: info@nabytekzlesa.cz

Telefon: +420 722594111

Veškeré problémy, které vzniknou se snažíme řešit k co největší spokojenosti zákazníka.